Ngũ Vương: Uỷ ban công tác các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội.

Xây dựng sự thịnh vượng cho tất cả mọi người cùng hưởng. Uỷ ban điều hành thông qua năm nhóm chương trình công tác

Quang Minh Vương. Đại Minh Vương. Đại Thắng Vương. Kim Tiền Vương. Hồng Vũ Vương.

Vật hữu bổn mạt, sự hữu chung thủy 物有本末, 事有終始 (Đại Học 大學) Vật có gốc ngọn, việc có đầu có cuối.

Hán Quang Vũ Đế, Hoàng đế đầu tiên nhà Đông Hán. Trị vì 32 năm

Tổng kho lợi ích đa lĩnh vực. Ích nước lợi nhà

Nhìn ra được cái đúng. Làm mọi việc xoay quanh cái đúng đắn